ITANCIA bouwt samen met haar partners aan sterke en duurzame relaties op basis van wederzijds vertrouwen: het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens heeft absolute prioriteit voor ITANCIA.

ITANCIA hanteert een bijzonder streng beleid: elke gebruiker blijft de baas over zijn gegevens.

DOEL VAN DIT BELEID

In deze verklaring betreffende de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens wordt beschreven hoe ITANCIA, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“ITANCIA”) alle Franse en Europese bestuursrechtelijke en wettelijke bepalingen naleven.

Deze verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd door ITANCIA, met name om in overeenstemming te zijn met alle ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak, en met redactionele of technische ontwikkelingen. De gebruiker dient voorafgaand aan het gebruik van de site de meest recente versie van de verklaring te lezen. De persoonsgegevens van de gebruiker worden echter altijd behandeld in overeenstemming met het beleid dat van kracht is op het moment dat de gegevens worden verzameld, tenzij door een wettelijk en dwingend voorschrift anders wordt bepaald.

De verklaring inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens maakt integrerend deel uit van de algemene voorwaarden van de ITANCIA-sites. Door gebruik te maken van deze sites of door persoonsgegevens te verstrekken aan ITANCIA, erkent de gebruiker deze verklaring inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

In deze verklaring komen tevens enkele kwesties met betrekking tot de kaders voor de bescherming van persoonsgegevens aan bod. ITANCIA verbindt zich ertoe de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden (‘Loi Informatique & Libertés’) na te leven, alsook de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 “voor het vertrouwen in de digitale economie” (artikel L. 33-4-1 van de Franse post- en telecommunicatiewet en artikel L. 121-20-5 van de Franse consumentenwet), en Verordening (EU) nr. 2016/679, ofwel de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

GEGEVENSVERZAMELING

ITANCIA verzamelt gegevens voor het aanbieden van producten en diensten aan klanten en voor het exploiteren van de activiteiten van ITANCIA. Een deel van deze gegevens wordt rechtstreeks verstrekt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker een ITANCIA-account aanmaakt, met een apparaat verbinding maakt met een clouddienst van ITANCIA, apparatuur verstrekt voor onderhoud of contact opneemt met ITANCIA om te worden geholpen, of om andere diensten uit te voeren. ITANCIA ontvangt gegevens door bij te houden wat de interactie is tussen gebruikers en de producten en diensten van ITANCIA, bijvoorbeeld met gebruikmaking van technologieën zoals cookies, door foutrapporten te ontvangen, of gegevens over het gebruik van softwareprogramma's die draaien op door ITANCIA geleverde producten.
De door ITANCIA verzamelde gegevens zijn afhankelijk van de gebruikte producten, diensten en functies en kunnen de volgende onderdelen bevatten:
Naam en contactgegevens. De gegevens, waaronder persoonsgegevens, die worden verzameld via de sites of via andere middelen kunnen bestaan uit de naam, de functiebenaming, het fysieke adres, de tijdzone, het telefoonnummer (inclusief van kantoor en van thuis, GSM- en faxnummers), het e-mailadres en andere contactgegevens . ITANCIA verzamelt ook de contactgegevens en marketingvoorkeuren (telefoon, e-mail, post, fax en tekstberichten), de naam en de aard van het bedrijf, taalvoorkeuren en gegevens over de levering en uitvoering.
Controle van bevoegdheden. ITANCIA verzamelt gegevens die gebruikt worden voor de authenticatie van en de toegang tot de account.
Betaalgegevens. ITANCIA of haar betalingsdienstaanbieder verzamelt de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen voor aankopen die worden gedaan bij ITANCIA, zoals gegevens van krediet-/debetkaarten, bankgegevens, bankoverschrijvingen en/of alle overige financiële gegevens in verband met een betaling.
Gegevens over het gebruik. ITANCIA verzamelt gegevens over de interactie tussen gebruikers en apparaten en de producten en diensten van ITANCIA. ITANCIA verzamelt bijvoorbeeld:
Gegevens over het gebruik van diensten. ITANCIA verzamelt gegevens over het gebruik van diensten, gegevens over het verkeer op de website, gegevens over de prestaties, gegevens over de voorkeuren voor producten/diensten, de aankoopgeschiedenis van en de webpagina's die de gebruiker bezoekt.
Gegevens over het apparaat. ITANCIA kan in het kader van haar technische ondersteuning gegevens verzamelen over een randapparaat en de daarbij horende werkingstoestand, configuratie, eerdere gegevens over het gebruik ervan, gegevens over de prestaties en informatie over het netwerk waarmee verbinding wordt gemaakt voor het gebruik van ITANCIA-producten . Dit is met inbegrip van gegevens over de besturingssystemen, toepassingen en andere softwareprogramma's die op het apparaat geïnstalleerd zijn, inclusief productsleutels. Hieronder vallen ook het IP-adres (Internet Protocol), de netwerkauthenticatie, het MAC-adres, de overige identificatiegegevens van het apparaat en de regionale en taalinstellingen.
Foutrapporten en prestatiegegevens. ITANCIA verzamelt in het kader van haar technische ondersteuning gegevens over de prestaties van ITANCIA-producten en de problemen die zich ermee voordoen. Met deze gegevens kunnen problemen met producten in kaart worden gebracht om de producten van ITANCIA verder te verbeteren en oplossingen voor te stellen. Afhankelijk van het product en de parameters, kunnen de foutrapporten gegevens bevatten zoals het soort of de ernst van het probleem, details van de software of de hardware waarop de fout van toepassing is, de toestand van het randapparaat, de gegevens over het gebruik, de inhoud van de gegevens of de bestanden die worden verwerkt, en gegevens over andere randapparaten, netwerken of softwareprogramma’s waarmee het randapparaat verbonden is.
Gegevens over producten die gerepareerd worden. Alle persoonsgegevens moeten worden gewist van randapparaten die voor reparatie naar ITANCIA worden teruggestuurd. ITANCIA kan gegevens verzamelen over alle hardware, software  en andere details in verband met het incident om de prestaties van het apparaat te volgen en producten te verbeteren.
Cookies. De sites kunnen tijdens een bezoek bepaalde soorten gegevens verzamelen die mogelijk persoonsgegevens bevatten, met name door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die vanaf een site worden verstuurd naar de harde schijf van het apparaat van een gebruiker om informatie over deze gebruiker of dit apparaat op te slaan. Cookies kunnen informatie opslaan over het randapparaat en de gebruikers, met name IP-adressen, browsegegevens, informatie over de server, de duur van gegevensoverdrachten, de voorkeuren van de gebruiker en de wachtwoorden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot speciale gedeelten van de ITANCIA-sites. ITANCIA gebruikt cookies om het downloaden te vergemakkelijken van documenten vanaf de sites en voor andere commerciële doeleinden, zoals het analyseren van het verkeer op de sites. Als de gebruiker ervoor kiest om een gebruikersprofiel aan te maken, gebruikt ITANCIA cookies om de persoonsgegevens van zijn profiel op te slaan. Zijn browser kan geconfigureerd worden om cookies en andere volgtechnologieën te blokkeren, te weigeren, te verwijderen of uit te schakelen. Indien de gebruiker cookies of andere volgtechnologieën weigert of verwijdert, krijgt hij mogelijk echter geen toegang tot bepaalde pagina's of kan hij belangrijke functies mogelijk niet gebruiken, zoals het downloaden van documenten en het aanmaken van een gebruikersprofiel.

Andere technologieën. De sites gebruiken ook IP-adressen, logbestanden en andere technologieën voor het in kaart brengen van problemen en het gebruik van de site. ITANCIA gebruikt ook webtags voor het analyseren van het standaardverkeer op de sites, op dezelfde manier als dat ITANCIA cookies gebruikt, en voor het in kaart brengen van het gebruik van de site voor statistische doeleinden. ITANCIA behoudt zich het recht voor om nieuwe volgtechnologieën en -technieken in gebruik te nemen in verband met het gebruik van de sites, hoewel ITANCIA dit doet in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels op het gebied van gegevensbescherming. 

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

ITANCIA gebruikt, verspreidt, verwerkt en draagt gegevens, waaronder persoonsgegevens, op verschillende manieren over. ITANCIA gebruikt de verzamelde gegevens voor drie kerndoeleinden:

Wanneer klanten een bestelling plaatsen, gebruikt ITANCIA de verstrekte persoonsgegevens, met inbegrip van betaalgegevens, die nodig zijn om de gevraagde producten of diensten te leveren. Indien de gebruiker een gebruikersprofiel aanmaakt, slaat ITANCIA de persoonsgegevens die nodig zijn om het profiel te beheren en te communiceren met de gebruiker op.  

Persoonsgegevens kunnen, onverminderd de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ook worden gebruikt, verspreid en overgedragen aan rechtshandhavingsinstanties en andere personen in situaties waarin ITANCIA van oordeel is dat het noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen van wie vermoed wordt dat zij misbruik maken van de sites, inbreuk maken op de rechten van ITANCIA of van andere gebruikers, of wanneer ITANCIA het redelijk acht dat de wet een dergelijke bekendmaking vereist of toestaat.

WAAROM ITANCIA PERSOONSGEGEVENS DEELT

ITANCIA deelt persoonsgegevens om een transactie uit te voeren of een gevraagd product of een gevraagde dienst te leveren. ITANCIA kan persoonsgegevens ook verspreiden en overdragen aan partners, leveranciers en andere derden voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, en om bij te dragen tot de exploitatie van de sites en/of aanverwante commerciële transacties. Indien ITANCIA haar activiteit geheel of gedeeltelijk verkoopt of opdeelt, activa overdraagt of op een andere wijze deelneemt in een transactie betreffende de wijziging van de zeggenschap, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement, kan ITANCIA de persoonsgegevens waarop dit beleid van toepassing is in het kader van de transactie overdragen aan een of meerdere derden.
Bovendien verkrijgt ITANCIA toegang tot, verspreidt, bewaart en draagt zij de persoonsgegevens over wanneer ITANCIA te goeder trouw van mening is dat dit noodzakelijk is om:

  1. In overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving en een geldige wettige procedure, ook voor wat betreft rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
  2. Onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld door ongewenste mail of pogingen tot fraude tegen te houden;
  3. De veiligheid van de producten en diensten van ITANCIA te waarborgen en te handhaven, waaronder het voorkomen of tegenhouden van een aanval op de computersystemen of netwerken van ITANCIA; of
  4. de rechten of het eigendom van ITANCIA te beschermen, met inbegrip van de toepassing van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van producten of diensten.

VEILIGHEID VAN GEGEVENS

ITANCIA handhaaft In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving technische en administratieve procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, wijziging of niet-toegelaten verspreiding.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De in deze privacyverklaring genoemde verklaringen zijn van toepassing op alle sites en alle activiteiten van ITANCIA. Voor andere door derden gehoste sites kunnen andere praktijken gelden. Indien een gebruiker een link naar door derden beheerde sites aanmaakt of die sites bezoekt, dient hij de op deze sites gepubliceerde regels inzake vertrouwelijkheid te lezen. ITANCIA heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en is niet verantwoordelijk voor door derden gehanteerde beleidslijnen en praktijken.

BEWARING VAN GEGEVENS:

Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor een noodzakelijke termijn die in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. ITANCIA verbindt zich ertoe de gegevens uit haar gegevensbanken te verwijderen na een vooraf door de belanghebbenden (fabrikanten, klant, leveranciers…) vastgestelde termijn, ofwel in overeenstemming met de regelgeving van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL.

RECHT OP TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE EN AFSCHERMING VAN GEGEVENS

Indien de gebruiker toegang wil verkrijgen tot of zijn persoonsgegevens wil bijwerken, of voor elk verzoek om inlichtingen (met inbegrip van verzoeken tot annulering en verwijdering) over de verzameling of verwerking van deze gegevens, dient hij contact op te nemen via het gedeelte "Contact" op de ITANCIA-sites of via de hieronder genoemde contactgegevens.
De weigering om persoonsgegevens te verstrekken kan ertoe leiden dat ITANCIA minder goed op vragen en verzoeken kan ingaan. 

In geval van een verzoek om rectificatie en afscherming van gegevens, moet de gebruiker aangeven welke persoonsgegevens hij door ITANCIA gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd wil hebben, en moet hij zich zorgvuldig identificeren. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn onderhevig aan de verplichtingen die bij wet aan ITANCIA worden opgelegd, met name voor wat betreft het bewaren of archiveren van documenten.

CONTATTI

Bij vragen over deze verklaring inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

ITANCIA
Département Qualité − DPO
Les Landes. 49510 La Jubaudière. France
Email: DPO@itancia.com